pen and document

Udbudsbekendtgørelsen

Indholdsfortegnelse

Indgåelse af offentlige kontrakter bygger på et grundlæggende princip, om at der skal skabes forudgående gennemsigtighed i Ordregivers udbud, når det specifikke indkøbs værdi overstiger tærskelværdien for hhv. bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller varekøb. Igennem denne forudgående gennemsigtighed gøres virksomheder fra alle EU-medlemsstater opmærksom på det kommende udbud.  

Dette sker i praksis igennem offentliggørelsen af ’Udbudsbekendtgørelsen’. Udbudsbekendtgørelsen er en del af det samlede udbudsmateriale og indeholder de overordnede oplysninger, der minimum skal offentliggøres for at potentielle tilbudsgivere bliver i stand til at vurdere deres muligheder for at byde på den udbudte opgave.

Udbudsbekendtgørelsen bekendtgør offentliggørelsen af et udbud, og sætter den konkrete udbudsproces i gang. Udbudsbekendtgørelsen er en standardformular, som EU-kommissionen stiller til rådighed. Bekendtgørelsen udfyldes elektronisk af Ordregiver. Når Ordregiver skal igangsætte udbudsprocessen, fremsendes bekendtgørelsen til Den Europæiske Unions Publikationskontor. Herefter offentliggøres bekendtgørelsen i EU-Tiden (Tenders European Daily – TED) senest fem dage efter afsendelsen. Fra dette tidspunkt er udbuddet således tilgængelige for virksomheder fra alle EU-medlemsstater. I Danmark vil udbuddene fremgå af www.udbud.dk.

Da udbudsbekendtgørelsen skal indeholde de overordnede oplysninger om udbuddets indhold og omfang, der gør potentielle tilbudsgivere i stand til at vurdere deres muligheder for at byde på udbudte opgave, er det således vigtigt, at der er overensstemmelse mellem oplysningerne i udbudsbekendtgørelsen og det øvrige udbudsmateriale. Det er ikke muligt for ordregiver at foretage rettelser i bekendtgørelsen, når den først er sendt afsted til Publikationskontoret. Rettelser til bekendtgørelsen skal således ske ved indsendelse af en korrigeret udbudsbekendtgørelse. I det øvrige udbudsmateriale vil virksomheder kunne finde en udspecificering af oplysninger, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen.

I praksis er det forskelligt fra ordregiver til ordregiver, hvor udførligt bekendtgørelsen er udfyldt, selvom Ordregiver egentligt er forpligtet til at lave en fyldestgørende udfyldelse af bekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen er opdelt i en række delafsnit.

  • Del I omhandler ordregivende myndighed. I dette afsnit angiver Ordregiver oplysninger om eksempelvis navn, kontaktperson, om der er tale om et fælles udbud. Det vil sige, at flere Ordregivere går sammen om udbuddet, og oplysninger om ordregivers hovedaktivitet.
  • Del II omhandler udbuddets genstand.  I dette afsnit angiver oplysninger om det konkrete indkøb, herunder eksempelvis en beskrivelse af indkøbet, klassificering, værdi, CPV-koder, udførelsessted og tildelingskriterie.
  • Del III omhandler juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger, herunder vil der eksempelvis være en angivelse af krav til virksomheden økonomiske og finansielle og/eller tekniske og faglige formåen. Det er også her det vil fremgå, hvis der er kontraktuelle betingelser forbundet med udbuddet.
  • Del IV omhandler procedure, herunder eksempelvis, hvilke type udbud der er tale om.
  • Del VI omhandler supplerende oplysninger, herunder kan Ordregiver angive øvrige oplysninger som har betydning for udbuddet. Det vil også i dette afsnit, at klageproceduren vil fremgå.
Dan Oxbøl

Dan Oxbøl

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på whatsapp
WhatsApp
Snak med eksperten