Hvad er EU Udbud

Hvad er

EU udbud?

Forstå Offentlige Udbud

 

 

Når det offentlige indkøber vare- og tjenesteydelse, samt bygge- og anlægsarbejder, er der et grundlæggende ønske om at skabe fri konkurrence om kontrakten indenfor

EU´s indre marked. Derfor er al offentlig indkøb lovreguleret i direktiver og i Udbudsloven og Tilbudsloven. Det offentlige er eksempelvis også almene boligforeninger, universiteter og forsyningsselskaber. Det er altså ikke kun staten, regionerne og kommunerne der skal udbyde deres indkøb.

 

At det offentlige kan spare penge ved at udbyde deres indkøb, ses ofte som hovedargumentet for at udbyde, men er reelt mere en konsekvens af at skabe fri konkurrence end en begrundelse. Der er dog stor forskel på hvor meget eksempelvis de enkelte kommunerne udbyder, hvilket ofte skal begrundes i politiske holdninger til hvilke opgaver man anser som kommunale og holdningen til "privatisering". Beskyttelse af ens lokale virksomheder kan dog heller ikke afvises stadig at have en indflydelse.

 

Det offentlige indkøber for 300 milliarder kroner hvert år!

Tærskelsværdier og undtagelser

 

 

Der er en lang række ydelser, som er undtaget udbudspligt og der er mange forskellige regler og love for forskellige ydelser. Tærskelsværdierne definere en beløbsstørrelse, hvor indkøb herunder - anses for værende af så begrænset størrelse, at der er for dyrt, at skulle udbyde det eller det ikke har nogen afgørende betydning for den fri konkurrence som helhed. Det er således muligt indenfor lovens rammer at opleve indkøb, som nogen gange udbydes efter alle procedurereglerne og andre gange efter meget mere simple regler. For at mindske de såkaldte transaktionsomkostninger - altså prisen for selve udbudsproceduren - er flere områder udbudt i kontrakter som kan tilgås flere forskellige ordregiver. Sådanne findes eksempelvis i SKI-aftalerne.

 

For kommunerne er tærskelsværdien for vare- og tjenesteydelser lige over 1,5 millioner kr og for bygge- og anlægsarbejder ca 39 millioner kr. Disse er dog betragtelig lavere, hvis det vurderes, at indkøbet er en del af en samlet ydelse, ligesom den enkelte myndigheds samlede indkøb af en bestemt ydelse eller vare skal sammenlægges.

 

Det kræver således en nærmere undersøgelse af jeres ydelse eller produkt for at afgøre om indkøbet udbydes. Vil du lære mere om udbud og dets love og regler, anbefaler jeg Udbudsportalen som kilde. og jeg svarer selvfølgelig gerne på dine spørgsmål.

Procedurer for EU Udbud

 

 

Den mest almindelige procedure som det offentlige benytter til indkøb, er begrænset udbud. Ved et begrænset udbud vil der være en prækvalifikationsrunde, hvor I som tilbudsgiver skal indsende nogle oplysninger om jeres virksomhed. Udfra feltet af interesserede tilbudsgivere, kan ordregiver vælge kun at opfordre eksempelvis 5 til at give tilbud. I kan blive valgt fra, fordi I udfra nogle opstillede parametre ikke er vurderet egnet til at varetage opgaven, eller I kan blive valgt fra, alene fordi der er bedre konkurrenter - eksempelvis vurderet udfra referencer.

 

Bliver I opfordret til at afgive tilbud, skal I udfra de betingelser og krav, der er stillet i udbudsbetingelserne og kravspecifikationen, indgive et skriftligt tilbud inden en fastsat frist. Tilbuddet vil ofte skullle besvare en lang række krav i prosaform, samt indeholde en prisliste, men der er selvfølgelig forskellige variationer. I kan sjældent sælge jer på andet end det der bliver spurgt til.

 

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og forslag, men processen er meget ensidigt idet ordregiver inden offentliggørelsen, vil have udarbejdet alle krav og kontrakter og der er almindeligvis ikke adgang til at forhandle.

 

Dette gør tilbudsgivningen på et offentligt udbud meget forskellig fra et salg eller en forhandling på det private marked. Der er mange faldgruber juridisk set og selve tilbuddet skal "siddde lige i skabet" inden det indsendes uden mulighed for at "snakke om det" senere og rette lidt til. Jeres tilbud vil som regel blive vurderet af et udvalg af fagligheder, dog med overvægt på deciderede udbudskonsulenter og jurister.

 

Vil I undgå at lade held afgøre om I vinder kontrakten eller ej, bør I sikre jer at I fuldt ud forstår reglerne og udbudsbetingelserne og det anbefales at have en vis indsigt i ordregivers organisation og udbudsverdenen.

KONTAKT OS